Regulamin udostępniania treści i usługi cyfrowej

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady udostępniania treści i usługi cyfrowej przez właściciela Strony Paulinę Kierzek-Trzeciak, zwanej dalej Administratorem.

Za pośrednictwem strony internetowej https://www.paulinakierzek.com/ oraz podstron Administrator świadczy usługi elektroniczne i dostarcza Treści cyfrowe, w tym także Newsletter i Materiały. Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy, w ramach której Użytkownik otrzymuje treści cyfrowe (lead magnet) dokonując za nie płatności danymi (adres e-mail, imię).

Wszelką komunikację dotyczącą kwestii ujętych w Regulamienie oraz reklamacje ich dotyczące można kierować pod adres poczty elektronicznej: [email protected]

 

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne zasady i warunki zawierania umowy o dostarczenie Treści cyfrowych w postaci Materiałów.
 2. Administrator – administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest Paulina Kierzek-Trzeciak, e-mail: [email protected].
 3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument jest również Użytkownikiem.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest również Użytkownikiem.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która wypełnia Formularz i zawiera w ten sposób z Administratorem umowę o dostarczenie Treści cyfrowych w postaci Materiałów.
 6. Formularz – formularz internetowy osadzony na Stronie służący do zapisu na Newsletter i zamówienia Materiałów lub Darmowych Materiałów.
 7. Newsletter – wiadomości e-mail zawierające treści inspirujące oraz informacje o usługach, produktach i promocjach oferowanych przez Administratora wysyłane na adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu.
 8. Materiał lub Darmowy materiały – treści cyfrowe udostępniane Użytkownikowi przez Administratora w zamian za zapis na listę odbiorców Newslettera. Rodzaj i zawartość Materiałów wynika z opisu na Stronie lub podstonie, na której znajduje się Formularz.
 9. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.paulinakierzek.com/ wraz z subdomenami i podstronami w obrębie wskazanej domeny.
 10. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

 

ZAMÓWIENIE I DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

Za pośrednictwem Formularzy umieszczonych na Stronie Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie Treści cyfrowych w postaci Darmowych materiałów, za które Użytkownik nie wnosi żadnej opłaty pieniężnej, ale dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe (adres e-mail i imię) oraz wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.

Newsletter jest usługą świadczoną nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, a nadal chce skorzystać z Materiałów oferowanych jako prezent za zapis na Newsletter, może zakupić Materiały w cenie określonej przez Administratora. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z Administratorem pod adresem mailowym: [email protected] Użytkownik otrzyma od Administratora cenę Materiałów oraz maile niezbędne do realizacji płatnego zamówienia.

Zawarcie umowy o dostarczenie Treści cyfrowych następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności na Stronie:

 • wypełnienie Fromularza poprzez podanie adresu e-mail oraz imienia Użytkownika;
 • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa;
 • kliknięcie przycisku „Zapisz się” (lub innego potwierdzającego chęć zawarcia umowy oraz otrzymania dostępu do Materiałów);
 • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Administratora wiadomości elektronicznej zawierającej prośbę o potwierdzenie zapisu (mechanizm double opt-in). Brak potwierdzenia zapisu ze strony Użytkownika uniemożliwi dołączenie do listy odbiorców Newslettera oraz wysłanie Materiałów.

Zawarcie umowy o dostarczenie Treści cyfrowych oznacza:

 • wyrażenie zgody na na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora w celu otrzymywania przez Użytkownika informacji dotyczących twórczego pisania, rozwoju osobistego oraz treści o charakterze handlowym;
 • wyrażenie zgody na otrzymywanie od Administratora drogą elektroniczną ww informacji na podany zgodnie adres e-mail.

Materiały dostarczane są Użytkownikowi poprzez wysyłkę na podany w Formularzu adres e-mail wiadomości zawierającej link do pobrania lub uzyskania dostępu do Materiałów.

Każdy Newsletter zawiera:

 • informację o Paulinie Kierzek-Trzeciak jako nadawcy Newslettera,
 • wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
 • informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.

Udostępniane Treści cyfrowe mają wyłącznie charakter edukacyjny, w związku z czym nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady.

 

PRAWA AUTORSKIE

Newsletter, Treści cyfrowe i Materiały stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej, co Użytkownik akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.

Materiały udostępniane są Użytkownikowi wyłącznie do własnego użytku. Korzystanie z nich poza dozwolonym użytkiem osobistym narusza prawa Administratora lub innych podmiotów uprawnionych i może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności cywilnej lub karnej. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie Materiałów bez zgody Administratora lub innych podmiotów uprawnionych.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie ze Strony oraz Materiałów jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika:

 1. komputera lub innego urządzenia multimedialnego;
 2. aktualnego systemu operacyjnego;
 3. dostępu do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików cookies
 4. aktywnego adresu e-mail.

Do korzystania z Materiałów może być konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości Treści cyfrowej, jeżeli Użytkownika nie posiada niezbędnych wymogów technicznych określonych w Regulamianie.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Użytkownik może w każdym momencie odstąpić od umowy o dostarczenie Treści cyfrowych oraz zrezygnować z otrzymywania Newslettera. W tym celu należy:

 1. kliknąć link o treści „Tutaj możesz się wypisać” zamieszczony na końcu każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera;
 2. lub wysłać Administratorowi wiadomość pod adres: [email protected]

W razie braku aktywności Użytkownika (dotyczy przede wszystkim otwierania wieadomości wysyłanych w ramach Newslettera) przez okres 3 miesięcy Administrator może usunąć Użytkownika z listy odbiorców Newslettera, co będzie skutkowało zaprzestaniem wysyłania na adres e-mail użytkownika kolejnych wiadomości e-mail.

Użytkownik może w każdym momencie ponownie zapisać się na listę odbiorców Newslettera, zawirając tym samym nową umowę o dostarczenie Treści cyfrowych.

 

REKLAMACJE

Administrator ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi Materiały zgodne z umową.

W razie niezgodności Materiałów z umową, Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dostarczenia reklamacji.

Użytkownik ma także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika jest Paulina Kierzek-Trzeciak.

Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), a także zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności Sprzedawcy.

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Żeby temu zapobiec, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczna skrzynka poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://paulinakierzek.com/polityka-prywatnosci/

Podanie w Formularzu danych osobowych (adres e-mail i imię) jest dobrowolne, ale niezbędne go zawarcia umowy o dostarczenie Treści cyfrowych. Dane osobowe będą przechowywane do momentu odstąpienia przez Użytkownika od umowy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin może ulec zmianie z powodu konieczności dostosowania do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących lub zmian w ofercie (wprowadzenia nowych usług, zmiany ich zakres lub charakteru).

Zaleca się zapoznanie się z Polityką Prywatności i Regulaminem Sprzedaży dostępnymi na stronie internetowej https://paulinakierzek.com/

Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.01.2023.