Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.paulinakierzek.com (zwany dalej: Sklep internetowy) przez Paulinę Kierzek-Trzeciak, z siedzibą pod adresem 3 Francis Street, Reading, RG1 2QB, United Kingdom.

W każdej sprawie dotyczącej sprzedaży produktów elektronicznych przez Sprzedawcę prosi się o kontakt pod adresem e-mail: [email protected]

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.

Warunkiem korzystania ze Sklepu przez Klienta i dokonywania sprzedaży Produktu, Produktu Cyfrowego lub Usługi przez Sprzedawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy Regulamin oznaczają:

Usługodawca/Sprzedawca – Paulina Kierzek-Trzeciak, 3 Francis Street, Reading, RG1 2QB, United Kingdom,

Klient/Kupujący/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,

Konsument – rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. ,

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Dane osobowe – dane, o których mowa w art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3))

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Platforma/Internetowa platforma handlowa – usługa korzystająca z oprogramowania, w tym ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwanego przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, w ramach której umożliwia się:
a) konsumentom zawieranie z innymi przedsiębiorcami umów na odległość lub
b) osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami zawieranie umów na odległość z innymi osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami;

Dostawca internetowej platformy handlowej – przedsiębiorca, który obsługuje internetową platformę handlową, dostarcza podmiotom internetową
platformę handlową lub umożliwia korzystanie z tej platformy.

Sklep internetowy/Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.paulinakierzek.com przez Paulinę Kierzek-Trzeciak,

Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt Cyfrowy

Produkty Towary i Usługi wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym,

Produkty Cyfrowe – materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki (materiały elektroniczne do pobrania), dokumenty elektroniczne,

Usługi – usługi świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych Produktów.

Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Użytkownikowi na:
– wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
– wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej;
– inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

Usługi Elektroniczne — przez „Usługi Elektroniczne” należy rozumieć wszelkie usługi, odpłatne lub nieodpłatne, świadczone przez Operatora w związku z Platformą, w szczególności takie usługi, jak:
– tworzenie i prowadzenie konta Użytkownika;
– wysyłka powiadomień dotyczących Platformy;
– tworzenie listy przedsprzedażowej i zarządzanie nią w ramach Przedsprzedaży;
– wysyłka newslettera;
– inne czynności przewidziane w ramach funkcjonalności Platformy.

Przedsprzedaż – produkt, który w momencie złożenia Zamówienia nie jest dostępny. Przewidywany początek dostępności Przedsprzedaży określony jest każdorazowo na karcie Produktu oznaczonego jako Przedsprzedaż. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Produktach, dotyczy to również Przedsprzedaży, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Umowa sprzedaży – umowa zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego o dostarczenie Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Umowa o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczania przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych za zapłatą ceny.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),

Wymagania techniczne

Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

Warunkiem skorzystania z e-booków i materiałów elektronicznych:

 • w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki;
 • w przypadku, gdy e-book lub materiał elektroniczny zawiera także pliki MP4, MP3, MOV, AVI itp. – posiadanie programu odtwarzającego te formaty, oraz umiejętność korzystania z tych programów.

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Klienta do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta.Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

W przypadku gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupioną Treść cyfrową, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą na adres e-mail: kontak[email protected] lub za pomocą formularza kontaktowego na Stronie internetowej.

Korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.

Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

W Sklepie dostępne są następujące Usługi elektroniczne, mające charakter nieodpłatny i świadczone są przez czas nieograniczony, chyba że w opisie danej usługi wynika inaczej:

 • Formularz Zamówienia – Kupujący jest zobowiązany do wypełnienia Formularza zamówienia, składając Zamówienie.
 • Newsletter – Kupujący może zapisać się na listę odbiorców Newslettera poprzez zaznaczenie checkboxa w polu Zamówienia. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z otrzymywania Newslettera. Warunki zapisu na newsletter zostały opisane w Regulaminie Newslettera dostępnym na stronie https://paulinakierzek.com/regulamin-newsletter/

Warunki zawierania umowy sprzedaży

Poprzed Sklep Sprzedający umożliwia zakup dostępu do Treści cyfrowych oraz Usług, w tym m.in.:

 • kursy w formie spotkań na Zoom;
 • kursy i wyzwania dostarczane Kupującemu poprzez wiadomości e-mail;
 • e-booki, workbooki, kursoksiążki

Zamówienia w sklepie internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych, w tym: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail. Pola na dane niezbędne do realizacji zamówienia oznaczone są gwiazdką.

Składając zamówienie, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych do zawierania Umów.

Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia.

W przypadku Treści cyfrowych do samodzielnej pracy (kursy i wyzwania dostarczane Kupującemu poprzez wiadomości e-mail oraz e-booki, workbooki, kursoksiążki) Kupujący otrzymuje dostęp do Produktów natychmiast po zatwierdzeniu otrzymania przez Sprzedającego płatności. Sprzedający wysyła Kupującemu wiadomość e-mail z instukcjami dostępu do Treści cyfrowych.

W przypadku kursów w formie spotkań na Zoom natychmiast po zatwierdzeniu otrzymania przez Sprzedającego płatności Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie do grupy kursowej oraz instrukcje związane z termiem rozpoczęcia kursu oraz dostępem do sali kursowej na Zoom.

Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Jedynie sprzedaż kursów w formie spotkań na Zoom odbywa się w określonych przez Sprzedawcę terminach dostępnych na stronie sprzedażowej danego kursu. W razie jakichkolwiek trudności związanych z zakupem Produktów i Usług w Sklepie należy skontaktować się ze Sprzedającym pod adresem e-mail: [email protected]

Ceny produktów i formy płatności

Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

Sprzedawca używa w Sklepie internetowym kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

W Sklepie istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

 • przelew na konto bankowe Sprzedawcy. W tym celu proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie. Sprzedawca przekaże numer konta do wpłaty. Dostęp do Produktu zostanie przydzielony po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy,
 • za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych. Sklep internetowy umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych Tpay należącego do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A.z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań.

Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Sprzedawca może prowadzić przedsprzedaż, która umożliwia złożenie zamówienia i dokonanie zakupu przed premierą w specjalnej obniżonej cenie. Termin dostarczenia Produktu lub Usługi objętej przedsprzedażą jest określony w opisie oferty.

Odstąpienie do umowy

Jeśli w toku zakupu produktu Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Odstąpienie od umowy następuje przez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji za pomocą oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem dla Konsumenta, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.

W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy zupełnie wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu tych samych sposobów płatności, które zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez Strony konfliktu.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

Zasady publikowania opinii

Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość publikacji opinii o Produkcie/Usłudze w ramach Strony internetowej lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich (w tym także na profilach Sprzedającego w mediach społecznościowych).

Do publikacji opinii uprawnieni są Klienci, którzy dokonali zakupu w Sklepie internetowym i korzystali z Produktu lub Usługi.

Klient powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym.

Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

Sprzedawca umieszcza na Stronie internetowej jedynie zweryfikowane opnie pochodzące od Klientów, którzy dokonali zakupu i skorzystali z Produktu lub Usługi. Opnie mogą pochodzić m.in. z zamkniętych ankiet, grup w mediach społęcznościowych (posty, komentarze), wiadomości prywatnych.

Zakazane jest zamieszczanie opinii:

 • bez uprzedniego dokonania zakupu w Sklepie;
 • wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
 • używając wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe;
 • przygotowanych na zlecenie przez firmy świadczące usługi związane z opiniami w internecie.

Reklamacje związane z publikowaniem i weryfikacją opinii można przesyłać bezpośrednio do Sprzedawcy na adres: [email protected]

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w termienie do 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.

Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest Sprzedawca, zwany dalej Administratorem.

Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), a także zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności Sprzedawcy.

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Żeby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczna skrzynka poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.

Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie hasła w jakiejkolwiek formie.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce prywatności. dostępnej pod adresem https://paulinakierzek.com/polityka-prywatnosci/

Prawa autorskie

Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że teksty i zdjęcia (o ile nie wskazano innego źródła) dostępne na Platformie i w Sklepie oraz Produkty i Usługi, które Klient może kupić za pośrednictwem Sklepu (e-booki, materiały edukacyjne, kursy online) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie tekstów, zdjęć lub Produktów przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Zakup Produktu nie daje Klientowi żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Produktu. Klient może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.

Na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów.

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014r. – o prawach konsumenta.

Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://paulinakierzek.com/regulamin-sklepu/

Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

____________________________________

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat:

[ Adres Sprzedawcy]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*).

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

Adres konsumenta (-ów)

Podpis konsumenta (-ów)

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

Data

(*) niepotrzebne skreślić